برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 16 خرداد 1401 برگزار گردیده است. برنامه
2ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 16 خرداد 1401 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
3 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 9 خرداد 1401 برگزار گردیده است. برنامه
4ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 9 خرداد 1401 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
5 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 2 خرداد 1401 برگزار گردیده است. برنامه
6ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 2 خرداد 1401 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
7 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 26 اردیبهشت 1401 برگزار گردیده است. برنامه
8ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 26 اردیبهشت 1401 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
9 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 5 اردیبهشت 1401 برگزار گردیده است. برنامه
10ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 5 اردیبهشت 1401 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
11 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 29 فروردین 1401 برگزار گردیده است. برنامه
12ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 29 فروردین 1401 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
13 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 22 فروردین 1401 برگزار گردیده است. برنامه
14ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 22 فروردین 1401 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
15 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 15 فروردین 1401 برگزار گردیده است. برنامه
سامانه پایش مردمی